KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Pomarańcza

Typ realizacji:
Teksty reklamowe
Cel:
Promocja i zwiększenie sprzedaży
Dział:
Agencje Reklamowe

Czym zaj­muje się agencja reklam­owa Pomarańcza?

Agencja Pomarańcza to duża poz­nańska agencja reklam­owa full ser­vice, dzi­ała­jąca na rynku od 2000 roku, obsługu­jąca kilka firm z najwyższej półki. Firma pro­ponuje pro­fesjon­alne pro­jekty graficzne, brand­ing, nowoczesny e-​marketing oraz pro­dukcję mate­ri­ałów reklamowych.

Tek­sty pro­mo­cyjne, mate­ri­ały do folderu, czyli co obe­j­mowało zlecenie.

Zlece­nie obe­j­mowało redakcję tek­stów pro­mo­cyjnych dla jed­nej z najwięk­szych na rynku firm kos­me­ty­cznych. Mate­ri­ały do folderu na temat nowej oferty pro­duk­towej pod­kreślają innowa­cyjność kos­me­tyków oraz efek­ty­wność sub­stancji pielę­gna­cyjnych. Styl­istyka naw­iązuje do głównego nurtu przekazu reklam­owego Zleceniodawcy.