KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Fresh Studio

Typ realizacji:
Teksty na swww
Cel:
Promocja, SEO, Branding
Dział:
Agencje Reklamowe

Czym zaj­muje się agencja reklam­owa FRESH STUDIO.

Fresh Stu­dio to poz­nańska agencja reklam­owa full ser­vice real­izu­jąca przede wszys­tkim pro­jekty graficzne i brandin­gowe. Firmę tworzy zespół doświad­c­zony mar­ketingow­ców, kreaty­wnych grafików i web developerów.

Tekst na stronę inter­ne­tową Fresh Stu­dio oraz tek­sty reklam­owe, czyli co obj­mowało zlecenie.

Zlece­nie obe­j­mowało tek­sty na www Fresh Stu­dio oraz tek­sty reklam­owe dla jed­nego z Klien­tów agencji reprezen­tu­jącego branżę budowlaną. Tek­sty na stronę inter­ne­tową Fresh’a utrzy­mane są w awan­gar­dowej styl­istyce, które zde­cy­dowanie wyróż­ni­ają agencję na tle konkurencji. Mate­ri­ały tek­stowe naw­iązują do grafiki i są prawdziwą wiz­ytówką firmy odzwier­cied­la­jącą jej niesz­ablonową „osobowość” i wielkie możli­wości. Temat prze­wodni to par­tia szachów i mat w trzech ruchach (czyli: strate­gia, kreacja, produkcja).

Tek­sty dla Klienta agencji charak­teryzują się ory­gi­nal­nym uję­ciem tem­atu, naw­iązu­ją­cym do głównego nurtu przekazu mar­ketingowego Zleceniodawcy.