KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Synerway

Typ realizacji:
Teksty na stronę internetową
Cel:
Branding, pozycjonowanie, promocja
Dział:
Agencje Reklamowe

Jakie usługi świad­czy firma SYNERWAY

SYN­ER­WAY S.A. świad­czy pro­fesjon­alne usługi e-​marketingu, zapew­nia wspar­cie pro­mo­cyjne, ułatwia budowanie relacji inwest­ors­kich oraz pro­jek­tuje zaawan­sowane tech­no­log­icznie dedykowane sys­temy rez­erwa­cyjne dla branży hote­larskiej i turysty­cznej. Firma ofer­uje kom­plek­sowe usługi w obszarze B2B oraz B2C.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową, czyli co obe­j­mowało zlecenie.

Zlece­nie obe­j­mowało tek­sty na stronę inter­ne­tową dla Klienta Syn­er­way S.A reprezen­tu­jącego branżę hote­larską. Tek­sty pod­kreślają unikalny charak­ter usług oraz design­er­ski wys­trój obiektu. Mate­ri­ały zostały zredagowane w sposób opty­malny pod pozy­cjonowanie w Internecie.