KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

InventCom

Typ realizacji:
Teksty na stronę internetową
Cel:
Branding, pozycjonowanie, promocja
Dział:
Agencje Reklamowe

Invent­Com to krakowska agencja reklamy i mar­ketingu inter­ne­towego, która legi­t­y­muje się wielo­let­nim doświad­cze­niem oraz jed­nym z najwięk­szych port­fo­lio w branży. Spec­jal­noś­cią firmy są strony www, por­tale, host­ing, kom­plek­sowe wspar­cie w zakre­sie mar­ketingu, aplikacje webowe, budowa ser­wisów sprzedażowych oraz inne spec­jal­isty­czne e-​usługi.

Tek­sty reklam­owe oraz www dla agencji

Współpraca Noc­ne­go­Copy­writ­era z agencją Invent­Com zaowocow­ała tek­stami na stronę dla hotelu SORAY***. Tek­sty odzwier­cied­lają jego nowoczesny charak­ter oraz w efek­towny sposób pod­kreślają najwięk­sze atuty: znakomitą lokaliza­cję, design­er­ski wys­trój oraz atrak­cyjne ceny.