KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Black Lion Furniture

Typ realizacji:
Copywriting WWW
Cel:
Promocja mebli
Dział:
Design wnętrz

Firma zaj­muje się wykony­waniem pro­jek­tów oraz sprzedażą nowoczes­nych i design­er­s­kich funkcjon­al­nych mebli. Oferta Black Lion Fur­ni­ture dedykowana jest osobom poszuku­ją­cych unikalnych mebli, alter­naty­wnych wobec seryjnych pro­duk­tów dostęp­nych w dużych sklepach siecop­wych. Wiz­ytówką Black Lion Fur­ni­ture jest najwyższa jakość wyko­na­nia oraz sty­lowy funkcjonalizm.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową firmy Black Lion Furniture

Pisanie tek­stów na stronę firmy pole­gało na odzwier­cied­la­niu osobowości Black Lion Fur­ni­ture, czyli połącze­niu efek­townej styl­istyki z wartoś­ciowym przekazem mery­to­rycznym oraz zjawiskowym wyek­sponowa­niu konkret­nych korzyści. Tek­sty na www sklepu Black Lion Fur­ni­ture to kole­jna design­er­ska pro­dukcja na wysoki połysk.