KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Wall It

Typ realizacji:
SEO Copywriting
Cel:
Wyższa sprzedaż, pozycjonowanie
Dział:
Design wnętrz

WALL IT to jeden z najwięk­szych w Polsce wirtu­al­nych sklepów inter­ne­towych mają­cych w swo­jej ofer­cie design­er­skie foto­tapet, obrazy CAN­VAS, foto­plakaty oraz sty­lowe maty mag­ne­ty­czne. Firma pro­ponuje setki ory­gi­nal­nych wzorów i zapew­nia najwyższą jakość swoich pro­duk­tów. Oprócz dostęp­nych w wirtu­al­nej galerii grafik i zdjęć ofer­uje możli­wość wykony­wa­nia pro­jek­tów na pod­stawie mate­ri­ałów przesłanych przez Klientów.

Tek­sty na stronę WALL IT

Tek­sty na stronę inter­ne­tową WALL IT to połącze­nie styl­istyki typowej dla e-​commerce oraz „design­er­s­kich” opisów firmy i samych pro­duk­tów. Zlece­nie oprócz mate­ri­ałów na www obe­j­mowało pisanie tek­stów do kat­a­logu pro­mo­cyjnego firmy oraz na aukcje Alle­gro. Tek­sty dla WALL IT to bardzo dobry przykład efek­townego i efek­ty­wnego copywritingu.