KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Flota

Typ realizacji:
Artykuły prasowe, wywiady, teksty promocyjne
Cel:
Tworzenie czasopisma
Dział:
Dziennikarstwo

Czym zaj­muje się cza­sopismo Flota?

Flota to jedno z najs­tarszych cza­sop­ism moto­ryza­cyjnych w Polsce. Pub­likacja dedykowana jest man­agerom zarządza­ją­cych fir­mowymi samo­chodami służbowymi. Porusza zagad­nie­nie związane z opty­mal­iza­cją kosztów, nowoczes­nym man­age­mentem i con­trol­lingiem. Na łamach cza­sopisma pub­likowane są pro­fesjon­alne i opin­iotwór­cze tek­sty samochodowe.

Zlece­nie dla cza­sopisma moto­ryza­cyjnego Flota obejmowało:

redakcję tek­stów pro­mo­cyjnych, haseł reklam­owych, tek­stów na stronę inter­ne­tową cza­sopisma, infor­ma­cji pra­sowych oraz testów moto­ryza­cyjnych. Styl­istyka tek­stów napędzana końmi mechan­icznymi to czyste infor­ma­cje mery­to­ryczne podane w ory­gi­nal­nej i przys­tęp­nej formie.