KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Wydawnictwo Forum

Typ realizacji:
Copywriting
Cel:
Reklama, dziennikarstwo, pozycjonowanie
Dział:
Dziennikarstwo

W czym spec­jal­izuje się Wydawnictwo Forum?

Wydawnictwo Forum spec­jal­izuje się w pub­likac­jach mery­to­rycznych z dziedziny prawa, medy­cyny, budown­ictwa, edukacji i ekonomii. Oprócz fachowych cza­sop­ism i porad­ników Wydawnictwo spec­jal­izuje się w szkole­ni­ach oraz orga­ni­zowa­niu kon­fer­encji branżowych.

Na czym polegało pisanie tekstów dla Wydawnictwa Forum?

Pisanie tek­stów dla Wydawnictwa Forum wyma­gało dos­tosowa­nia styl­istyki do gen­er­al­nych założeń mar­ketingowych firmy oraz skutecznego eksponowa­nia wymiernych korzyści. Przy­go­towane dla Wydawnictwa Forum mate­ri­ały: tek­sty pro­mo­cyjne, hasła reklam­owe, newslet­tery, artykuły spon­sorowane, oraz wywiady to syn­er­gia sub­tel­nej reklamy z wyrazistym przekazem merytorycznym.