KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Forum Press

Typ realizacji:
Zarządzanie czasopismem, wywiady, artykuły
Cel:
Promocja, Branding, informacja
Dział:
Dziennikarstwo

Czym zaj­muje się Forum Press?

Forum Press to wydawca pop­u­larnych cza­sop­ism branżowych z obszaru moto­ryza­cji („Flota”, „Auto fir­mowe”), logistyki („Out­sourc­ing Mag­a­zine”, „Służby Utrzy­ma­nia Ruchu”, „Trans­port i Spedy­cja”) oraz zarządza­nia („Facil­ity Man­ager”). Firma orga­nizuje ogólnopol­skie imprezy branżowe, kon­fer­encje oraz sym­pozja naukowe.

Mate­ri­ały redagowane dla Wydawnictwa Forum Press:

artykuły spon­sorowane i trady­cyjne, wywiady, tek­sty pro­mo­cyjne, hasła reklam­owe i infor­ma­cje pra­sowe to syn­er­gia twardego przekazu z sug­esty­wną reklamą. Trud­ność real­iza­cji poszczegól­nych pro­jek­tów pole­gała przede wszys­tkim na konieczności grun­townego zapoz­na­nia się z fachową ter­mi­nologią i „wpisa­nia” jej w formę mar­ketingową w czys­tej postaci.