KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Controlling

Typ realizacji:
Redakcja tekstów, wywiady, artykuły
Cel:
Promocja, informacja
Dział:
Dziennikarstwo

Czym zaj­muje się Cza­sopismo Controlling?

Con­trol­ling to fachowe cza­sopismo dedykowane dyrek­torom finan­sowym i man­agerom wyższego szczebla. Porusza kwestie związane ze skutecznym zarządzaniem, ryzykiem inwest­y­cyjnym i kon­trolą finan­sową. Na łamach cza­sopisma ukazują się wywiady z poli­tykami, czołowymi posta­ci­ami pol­skiego biz­nesu oraz przed­staw­icielami najważniejszych insty­tucji finansowych.

Tek­sty dla cza­sopisma Controlling:

Tek­sty dla cza­sopisma Con­trol­ling odzwier­cied­lają prestiżowy charak­ter cza­sopisma, a ich forma i treść budują nowoczesny wiz­erunek publikacji.