KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Wyższa Szkoła Bankowa

Typ realizacji:
Teksty na stronę wyższej uczelni
Cel:
Promocja kierunków studiów
Dział:
Edukacja i szkolenia

Czym się zajmuje?

Odpowiedź jest prosta. Ksz­tałce­niem na najwyższym poziomie. TEB AKADEMIA to jedna z najważniejszych firm na pol­skim rynku szkol­nictwa pry­wat­nego. Znakomita kadra dydak­ty­czna, nowoczesny sys­tem edukacji, odpowiada­jące zapotrze­bowa­niu rynkowemu per­spek­ty­wiczne kierunki studiów oraz znakomi­cie wyposażone sale wykład­owe to wartości, które firma uznaje za najwyższy pri­o­ry­tet. W najwyższe stan­dardy wpisuje się także Wrocławska Szkoła Bankowa.

Tek­sty na www wrocławskiej WSB

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Wrocławskiej Szkoły Bankowej to mate­ri­ały zredagowane w trzech odmi­en­nych wer­s­jach styl­isty­cznych: „bezpośred­niej”, „przy­jaznej” i „ofic­jal­nej”. Każda z nich dedykowana jest innemu czytel­nikowi: kandydatom, słuchac­zom studiów pody­plo­mowych oraz absol­wen­tom. Ele­mentem wspól­nym jest pro­fesjon­alny przekaz infor­ma­cyjny wzbo­ga­cony o wyraźne i silne akcenty mar­ketingowe. Tek­sty został opty­mal­nie skon­fig­urowane pod pozy­cjonowanie w wyszuki­warce Google.