KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Globes Consulting

Typ realizacji:
Teksty na stronę, mailing
Cel:
Branding, promocja, sprzedaż
Dział:
Finanse i doradztwo

Globes Con­sult­ing to pro­fesjon­alna firma szkole­niowa i audy­torska, która pro­ponuje swoim Klien­tom kom­plek­sowe usługi BHP, audyty zarząd­cze oraz pro­fesjon­alne szkole­nia trady­cyjne oraz w wer­sji on-​line. Globes Con­sult­ing to zespół ekspertów z wielo­let­nim doświad­cze­niem w branży. Firmę wyróż­nia nowoczesna orga­ni­za­cja pracy oraz oferta usług mod­ułowych — dos­tosowanych do indy­wid­u­al­nych preferencji.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Globes Consulting

Tek­sty na www firmy Globes Con­sult­ing to połącze­nie stylu pro­mo­cyjnego z infor­ma­c­jami o charak­terze typowo mery­to­rycznym. Copy­writ­ing pole­gał, m.in. na uporząd­kowa­niu dużej ilości fachowego con­tentu oraz nada­niu mu atrak­cyjnej i „przyswa­jal­nej” formy. Mate­ri­ały redak­cyjne to jed­nocześnie skuteczne tek­sty na stronę pod pozy­cjonowanie. Już po kilku tygod­ni­ach strona www znalazła się na wyso­kich pozy­c­jach w wyszuki­warce Google — bez jakiegokol­wiek wspar­cia ze strony informatyków.