KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Quote Line

Typ realizacji:
Teksty na ulotki
Cel:
Promocja ubezpieczeń
Dział:
Finanse i doradztwo

Quote Line to firma świad­cząca pro­fesjon­alne usługi dorad­cze w zakre­sie indy­wid­u­al­nych ubez­pieczeń pra­cown­iczych, zdrowot­nych oraz na życie. QL współpracuje z najwięk­szymi ubez­pieczy­cielami na rynku bry­tyjskim i zapew­nia swoim klien­tom indy­wid­u­alną strate­gię zabez­pieczenia przyszłości.

Tek­sty na strony inter­ne­towe firm ubez­pieczeniowych NocnegoCopywritera

Noc­ny­Copy­writer napisał nowe tek­sty na stronę Quote Line oraz tek­sty na baner reklam­owy. Pisanie tek­stów na www pole­gało na połącze­niu przekazu mar­ketingowego z mery­to­rycznymi infor­ma­c­jami w zakre­sie ubez­pieczeń. Tek­sty wzbudzają zau­fanie, akty­wiz­ują do dzi­ała­nia oraz eksponują wymierne korzyści związane z finan­sowym zabez­piecze­niem przyszłości rodzinnego/​osobistego w przy­padku utraty pracy, zdrowia i życia. Tek­sty na baner zostały napisane zgod­nie z klasy­cznymi zasadami AIDA, a ory­gi­nalna forma nie domin­uje nad treścią.