KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Valia

Typ realizacji:
Teksty na www
Cel:
Promocja, branding, pozycjonowanie
Dział:
Finanse i doradztwo

Valia to kance­laria rzec­zoz­nawcy majątkowego w Tarnows­kich Górach spec­jal­izu­jąca się w wyce­nach nieru­chomości. Oprócz oper­atów sza­cunkowych firma zapew­nia kom­plek­sowe doradztwo biz­ne­sowe oraz usługi w zakre­sie zaawan­sowanej anal­i­tyki. Valia dedykuje swoje usługi przede wszys­tkim Klien­tom z Górnego Śląska, którzy chcą poz­nać rzeczy­wistą wartość mieszkań, domów, dzi­ałek oraz budynków komercyjnych.

Skuteczny copy­writ­ing www

Tek­sty na stronę Kance­larii Rzec­zoz­nawcy Majątkowego Valia to klasy­czna prezen­tacja usług ukazana przez pryz­mat korzyści, jakie Valia zapew­nia swoim Klien­tom. Frazy SEO oraz słowa kluc­zowe zlokali­zowane w hasłach, pod­hasłach, śród­ty­tułach oraz w warst­wie tek­stu właś­ci­wego zwięk­szają potenc­jał pozy­cjonu­jący strony oraz jasno określają pro­fil biz­ne­sowy firmy.