KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

New Direct

Typ realizacji:
Teksty na www firmy doradczej
Cel:
Pozycjonowanie i reklama
Dział:
Finanse i doradztwo

Czym się zajmuje?

Firma zaj­muje się sze­roko rozu­mi­anym doradztwem biz­ne­sowym, pośred­nictwem na rynku nieru­chomości oraz szkole­ni­ami. Wieloaspek­towa dzi­ałal­ność spółki odpowiada zapotrze­bowa­niu Klien­tów różnych grup docelowych na pro­fesjon­alne usługi w wielu dziedzinach.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową NEW DIRECT

Tek­sty na www firmy odzwier­cied­lają jej pro­fesjon­al­nych charak­ter i wielowątkową dzi­ałal­ność. Trud­ność redakcji mate­ri­ałów pole­gała na zapoz­na­niu się z pro­filem usług świad­c­zonych przez NEW DIRECT oraz dopa­sowa­nia do nich opty­mal­nej styl­istyki tek­stów. Efekt: pro­fesjon­alna i jed­nocześnie przy­jazna strona z dużym potenc­jałem promocyjnym.