KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Clarion Grand Baltic

Typ realizacji:
Teksty reklamowe, teksty na ulotki
Cel:
Branding, promocja, wyższa sprzedaż
Dział:
Hotele i Turystyka

Więcej o hotelu Clarion

Jeden z najpiękniejszych hoteli w Polsce. Pię­ciog­wiazd­kowy obiekt o charak­terze resor­towym zlokali­zowany jest w Dźwirzynie, kilka­dziesiąt metrów od morza. Zjaw­isowa architek­tura, luk­su­sowy wys­trój, kom­for­towe pokoje i aparta­menty z jacuzzi na tarasie, wspani­ały basen i markowe SPA. To najkrót­sza definicja tego otu­lonego sos­nowym lasem design­er­skiego hotelu.

Na czym pole­gała kam­pa­nia hotelu Grand Baltic

Zlece­nie obe­j­mowało: tek­sty na stronę www, opisy paki­etów poby­towych, redakcję tek­stów reklam­owych (do ulotek i fold­erów) oraz hasła pro­mo­cyjne do let­niej kam­panii mar­ketingowej. Zapro­ponowane tek­sty prezen­towały hotel jako punkt na mapie marzeń oraz miejsce prawdzi­wie luk­su­sowego wypoczynku.