KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Hotel NH Poznań

Typ realizacji:
Teksty na www
Cel:
Stworzenie unikalnej strony sieciowego hotelu
Dział:
Hotele i Turystyka

NH POZ­NAŃ to czterog­wiazd­kowy hotel biz­ne­sowy zlokali­zowany w secesyjnej kamienicy w ścisłym cen­trum Poz­na­nia. Nowoczesny design wnętrz, kom­for­towe sale kon­fer­en­cyjne, znakomita restau­racja, nas­tro­jowe SPA i obsługa na najwyższym poziomie – tak w skró­cie można opisać NH POZ­NAŃ — jeden z najład­niejszych hoteli na biz­ne­sowej mapie stol­icy Wielkopolski.

Mój wkład w kam­panię NH HOTELES

Zlece­nie obe­j­mowało: nowe tek­sty na stronę inter­ne­tową, główne hasło reklam­owe, tek­sty do fold­erów reklam­owych oraz artykuły spon­sorowane. Przy­go­towane mate­ri­ały odzwier­cied­lają osobowość butikowego hotelu i pod­kreślają jego unikalną ofertę dedykowaną goś­ciom biz­ne­sowym. Główne hasło reklam­owe „Design Your life” zostało wyko­rzys­tane zarówno na stronie inter­ne­towej, jak i na ulotkach oraz w fold­er­ach reklam­owych hotelu.