KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Sand Hotel

Typ realizacji:
Pisanie tekstów reklamowych
Cel:
Reklama i wyższa sprzedaż
Dział:
Hotele i Turystyka

O hotelu Sand SPA

p>Czterog­wiazd­kowy Sand SPA to jeden z kilku hoteli należą­cych do rodziny Zdro­jowa Invest – jed­nego z najwięk­szych inwest­orów w Polsce Północ­nej. Sand SPA**** to hotel rodzinny z niezwykle kom­for­towymi poko­jami i dwupoziomowymi aparta­men­tami. Restau­racja SAND(acz) jest uznana za jedną z najlep­szych w kraju, a szef kuchni legi­t­y­muje się doświad­cze­niem pracy w najz­nakomit­szych hotelach europe­jskch. Kli­maty­czne SPA i ogromny wybór zabiegów i rytu­ałów pielę­gna­cyjnych może przyprawić o zawrót głowy.

Mój wkład w kam­panię reklam­ową hotelu

Zlece­nie obe­j­mowało: hasła reklam­owe, opisy paki­etów poby­towych, artykuły spon­sorowane do prasy trady­cyjnej i branżowej. Mate­ri­ały są utrzy­mane w styl­istyce zde­cy­dowanie różniącej się od stan­dar­d­owej poe­t­yki reklam­owej nad­mors­kich hoteli. Sub­telny przekaz mar­ketingowy został opakowany w prze­jrzystą i jed­nocześnie nas­tro­jową formą informacyjną.