KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

TK Frigo

Typ realizacji:
SEO Copywriting
Cel:
Promocja i wysokie miejsce w Google
Dział:
Motoryzacja i Logistyka

TK FRIGO ofer­uje pro­fesjon­alny trans­port paliw oraz spedy­cję mate­ri­ałów niebez­piecznych. Firma dys­ponuje flotą nowoczes­nych cys­tern oraz zespołem doświad­c­zonych kierow­ców. TK FRIGO zapew­nia najwyższe stan­dardy bez­pieczeństwa oraz szy­bką real­iza­cję zamówień na tere­nie całej Europy.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową TK FRIGO

Tek­sty na stronę zatankowały do pełna wit­rynę TK FRIGO korzyś­ci­ami pro­mo­cyjnymi i zapewniły fir­mie wysokie miejsce w wyszuki­warce Google. Kon­strukcja tek­stów na www umożli­wia potenc­jal­nym klien­tom intu­icyjne sur­fowanie po stronie oraz zapoz­nanie się z najważniejszymi argu­men­tami sprzedażowymi firmy na każdym poziomie strony internetowej.