KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Safety Logic

Typ realizacji:
Teksty na stronę, SEO Copywriting, hasła reklamowe, newslettery, mailing, Social Media, artykuły prasowe, ambient
Cel:
Promocja, sprzedaż, pozycjonowanie, branding, CSR
Dział:
Motoryzacja i Logistyka

SAFETY­LOG­ICTM in ZOOM

SAFETY­LOGIC zapew­nia wspar­cie mery­to­ryczne fir­mom posi­ada­ją­cym flotę samo­chodów służbowych. Eksperci SL mod­ern­izują poli­tykę zarządza­nia flotówkami, zwięk­sza­jąc bez­pieczeństwo kierow­ców, ogranicza­jąc szkodowość, niwelu­jąc koszy eksploat­a­cyjne fir­mowych aut oraz ubez­pieczeń komu­nika­cyjnych. To nie wszys­tko. Jako jedna z niewielu firm w Polsce pro­ponuje pro­fesjon­alne mobilne szkole­nia flo­towe, pod­czas których Uczest­niczy mają okazję zwery­fikować swoje umiejęt­ności na najnowocześniejszych symu­la­torach treningowych.

Zlece­nie: tek­sty na stronę inter­ne­tową SAFETY­LOG­ICTM oraz Newslet­tery Flotowe

Zlece­nio­dawcy zależało na spek­taku­larnym efek­cie WOW. Tek­sty na stronę inter­ne­tową SAFETY­LOGIC utrzy­mane są w ory­gi­nal­nej styl­istyce uwzględ­ni­a­jącej twardy przekaz mery­to­ryczny. Odważne hasła i intrygu­jące leady ide­al­nie kom­ponują się z tek­stem właś­ci­wym pod­kreśla­ją­cym prak­ty­czny wymiar usług świad­c­zonych przez SL.

Oprócz tek­stów na www sys­tem­aty­cznie pow­stają newlet­tery adresowane do Klien­tów SAFETY­LOGIC reprezen­tu­ją­cych pier­wszą ligę przed­siębiorstw na pol­skim rynku. Newslet­tery to anal­izy flo­towe, porady moto­ryza­cyjne i wykazy utrzy­mane w awan­gar­dowej styl­istyce tek­stów pełnych rozpęd­zonych koni mechanicznych.