KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Walter Herz

Typ realizacji:
Prezentacja handlowa
Cel:
Promocja oferty biznesowej
Dział:
Nieruchomości i budownictwo

Wlater Herz to między­nar­o­dowa firma con­sultin­gowa spec­jal­izu­jąca się w doradztwie inwest­y­cyjnym, zarządza­niu nieru­chomoś­ci­ami, Asset Man­age­ment oraz leasingu. Kadra man­ager­ska Wal­ter Herz to zespół doświad­c­zonych ekspertów, którzy pro­fesjon­al­nie anal­izują potrzeby Klien­tów, opty­mal­izują pro­cesy zarząd­cze oraz zapew­ni­ają wspar­cie przy pode­j­mowa­niu decyzji biznesowych.

Prezen­tacja Power Point — teksty

Noc­ny­Copy­writer stworzył tek­sty do pro­fesjon­al­nej prezen­tacji biz­ne­sowej Power Point, które prezen­towały główne obszary dzi­ałal­ności Wal­ter Herz, his­torię firmy oraz umiejęt­ności kadry man­ager­skiej. Tek­sty prezen­tacji łączą czysty i klarowny przekaz infor­ma­cyjny oraz pier­wiastki pro­mo­cyjne zawarte w głównych hasłach poszczegól­nych slajdów.