KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

DOM developer

Typ realizacji:
Testy na stronę www
Cel:
Promocja nowych inwestycji
Dział:
Nieruchomości i budownictwo

DOM DEVEL­OPER to jedna z najwięk­szych wrocławs­kich firm devel­op­er­s­kich mają­cych na swoim kon­cie wiele inwest­y­cji budowlanych. Przed­siębiorstwo real­izuje pro­jekty kom­plek­sowo: od opty­mal­nego doboru lokaliza­cji, przez nowoczesne pro­jekty aranżacji przestrzeni osied­lowej i mieszkan­iowej, aż po ich real­iza­cję w opar­ciu o zaawan­sowane know-​how oraz nowoczesne rozwiąza­nia tech­no­log­iczne. DOM DEVEL­OPER pro­ponuje mieszka­nia o wysokim stan­dard­zie w atrak­cyjnych cenach, dzięki czemu firma jest jed­nym z lid­erów na lokalnym rynku nieruchomości.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową DOM DEVELOPER

Zlece­nie obe­j­mował redakcję tek­stów do dwóch sekcji strony inter­ne­towej DOM DEVEL­OPER. Pier­wsza z nich, czyli „Osiedla Dalia” to 7 tek­stów prezen­tu­ją­cych zalety nowego osiedla zlokali­zowanego w jed­nej z najbardziej mal­own­iczych części Wrocławia. Druga: „Brzo­zowe Zacisze” zaw­iera 6 podza­kładek doty­czą­cych nowej inwest­y­cji devel­opera, czyli nowoczes­nego osiedla kom­for­towych mieszkań z tarasami. Tek­sty na stronę www DOM DEVEL­OPER to połącze­nie nas­tro­jowej styl­istyki z sil­nym przekazem pro­mo­cyjnym sil­nie akcen­tu­ją­cym najważniejsze argu­menty sprzedażowe: lokaliza­cję, stan­dard wykończenia mieszkań, nowoczesne rozwiąza­nia architek­ton­iczne, bez­pieczeństwo. Oprócz tek­stów na stronę Noc­n­Copy­writer zredagował tekst maila hand­lowego adresowanego do potenc­jal­nych Klien­tów DOM DEVELOPER.