KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

PMA Inwestycje

Typ realizacji:
Teksty reklamowe
Cel:
Promocja usług PMA
Dział:
Nieruchomości i budownictwo

PMA Inwest­y­cje to wielkopol­ski leader branży audytów ener­gety­cznych. Firma oprócz cer­ty­fikacji ofer­uje zaawan­sowane bada­nia ter­mow­iz­yjne, usługi pro­jek­towe oraz pro­fesjon­alne doradztwo. PMA tworzy grupa znakomi­cie przy­go­towanych pod wzglę­dem mery­to­rycznym ekspertów, którzy staw­iają na kom­plek­sową obsługę devel­op­erów, spółdzielni mieszkan­iowych oraz klien­tów indywidualnych.

Tek­sty do fold­erów reklam­owych oraz infor­ma­cje pra­sowe dla PMA Inwestycje

Tek­sty do folderu reklam­owego oraz infor­ma­cje pra­sowe dla PMA zostały opra­cow­ane na pod­stawie spec­jal­isty­cznych infor­ma­cji branżowych. Zadanie redak­cyjne pole­gał na zapro­ponowa­niu przy­jaznej styl­istyki, która w klarowny sposób eksponowała korzyści dla potenc­jal­nych klien­tów firmy. Pisanie tek­stów dla PMA pole­gało pon­adto na pod­kreśle­niu infor­ma­cji o istot­nej zmi­anie przepisów z punktu widzenia zarząd­ców nieru­chomości. Całość została wzbo­ga­cona o wyraziste ele­menty marketingowe.