KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Safran Catering

Typ realizacji:
Pisanie tekstów na stronę
Cel:
Nowy wizerunek firmy
Dział:
Restauracje i kuchnia

Safran cater­ing to warsza­wska firma cateringowa obsługu­jąca eventy fir­mowe, kon­fer­encje oraz kon­gresy dla nawet dla kilku tysięcy osób. Safran Cater­ing dys­ponuje ultra­nowoczes­nym zapleczem logisty­cznym i tech­no­log­icznym umożli­wia­ją­cym orga­ni­za­cję imprez na tere­nie całej Pol­ski. Rewela­cyjna kuch­nia oraz menu w wer­sji trady­cyjnej, bezg­lutenowej i EKO sprawia, że oferta firmy jest jedną z najlep­szych w kraju.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Safran Catering

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Safran Cater­ing to rozbu­dowane mate­ri­ały pro­mo­cyjne, które w ory­gi­nalny sposób prezen­tują bogatą ofertę firmy oraz jej nieogranic­zone możli­wości orga­ni­za­cyjne. Tek­sty w apety­czny sposób przed­staw­iają menu usług kuli­narnych oraz logisty­cznych. Pisanie tek­stów na stronę firmy opier­ało się na kon­strukcji efek­townych haseł reklam­owych (nagłówków) oraz krót­kich leadów. Tek­sty zostały opra­cow­ane pod pozy­cjonowanie i zgod­nie z zasadami AIDA.