KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Catering Zmysł Smaku

Typ realizacji:
Fajne teksty
Cel:
Promocja, sprzedaż, pozycjonowanie
Dział:
Restauracje i kuchnia

Zmysł Smaku to pro­fesjon­alna firma cateringowa z Warszawy ofer­u­jąca kom­plek­sową obsługę imprez fir­mowych i uroczys­tości rodzin­nych oraz orga­ni­za­cję even­tów w zakre­sie logistyki, nagłośnienia i usług tech­nicznych. Oprócz stan­dar­d­owego menu pro­ponuje cater­ing diete­ty­czny i ekologiczny.

Tek­sty na stronę internetową

Apety­czne tek­sty na stronę Zmysls​maku​.pl utrzy­mane są w ory­gi­nal­nej styl­istyce nasy­conej twardymi argu­men­tami sprzedażowymi. Eksponują wielowymi­arowość oferty oraz pod­kreślają pro­fesjon­al­izm obsługi. Hasła i śród­ty­tuły naw­iązują do ser­wowanych przez Cater­ing Zmysł Smaku spec­jal­ności kulinarnych.