KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Restauracja Ratuszova

Typ realizacji:
Teksty na stronę internetową
Cel:
Rebranding, reklama, wyższa sprzedaż
Dział:
Restauracje i kuchnia

Więcej o restau­racji ratuszovej

RATUS­ZOVA to luk­su­sowa restau­racja na poz­nańskim Starym Rynku. Sty­lowe wnętrza naw­iązu­jące do his­torii XVII-​wiecznej kamienicy, pocztówkowy widok z okien, ele­ganccy kel­nerzy ser­wu­jący potrawy inspirowane trady­cją kuli­narną Wielkopol­ski. Apety­cznie? To nie wszys­tko! W piwnicy RATUS­ZOVEJ mieści się nas­tro­jowa sala restau­ra­cyjna oraz zjawiskowy bar. Odby­wają się tu uroczys­tości rodzinne, banki­ety, kolacje biz­ne­sowe, degus­tacja wina, whiskey i cygar.

Co obje­mowało zlece­nie dla restauracji

Zlece­nie obe­j­mowało tek­sty na nową stronę inter­ne­tową restau­racji. Styl­istyka „apety­cznie” naw­iązuje do his­torii kamienicy i wspani­ałego widoku z okien RTUS­ZOVEJ. W tej kon­wencji prezen­towana jest jedyna w swoim rodzaju oferta kuli­narna. Tek­sty są odpowied­nio „wyważone”, tzn. utrzy­mane są w nas­tro­jowej kon­wencji, ale w sposób zde­cy­dowany uwy­puk­lają unikalne cechy oraz argu­menty sprzedażowe restau­racji. Mate­ri­ały zostały skon­fig­urowane pod pozy­cjonowanie w wyszuki­warce Google.