KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Beauty System

Typ realizacji:
SEO Copywriting
Cel:
Prezentacja produktów oraz szkoleń firmy
Dział:
Spa i uroda

BEAUTY SYS­TEM w skali 1:1

Firma pro­ponuje kom­plek­sowe wyposaże­nie do SPA, gabi­netów medy­cznych oraz salonów kos­me­ty­cznych i fryz­jer­s­kich. Zaawan­sowane tech­no­log­icznie urządzenia o design­er­skiej styl­istyce to tylko część oferty. BEAUTY SYS­TEM zapew­nia również pro­fesjon­alne szkole­nia w dziedzinie opty­mal­nej eksploat­acji sprzętu oraz pro­fesjon­al­nego wykony­wa­nia spec­jal­isty­cznych zabiegów.

Zlece­nie: tek­sty na stronę inter­ne­tową BEAUTY SYSTEM

Tek­sty na www to tylko połowa sukcesu, drugą zapew­ni­ają opisy pro­duk­tów sprzedawanych przez Zlece­nio­dawcę. Tek­sty na stronę inter­ne­tową Beauty Sys­tem to połącze­nie zajawek o charak­terze mar­ketingowym z mate­ri­ałami eksponu­ją­cymi przede wszys­tkim wymierne korzyści wynika­jące z wykony­wa­nia zabiegów za pomocą zaawan­sowanych urządzeń. Sekcję pro­duk­tową stanowią krótkie opisy pod­kreśla­jące znakomite para­me­try tech­niczne oraz zjawiskowy design i wysoką jakość mate­ri­ałów, z których wyko­nano roboty, łóżka do masażu i inne meble kosmetyczne.