KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Rolletic

Typ realizacji:
Teksty na strony internetowe
Cel:
Nowy wizerunek salonu
Dział:
Spa i uroda

Więcej o ROLLETIC

STU­DIO ZDROWIA ROL­LETIC pro­ponuje kom­plek­sową ter­apię uję­dr­ni­a­jącą i anty­cel­lu­tiową, która obe­j­muje pro­fesjon­alne zabiegi Rol­letic, indy­wid­u­alny pro­gram diete­ty­czny oraz pielę­gnację kos­me­tykami o właś­ci­woś­ci­ach detoksyku­ją­cych i wygładzających.

Tek­sty na stronę studia

Tek­sty na www STU­DIA ZDROWIA ROL­LETIC szczegółowo opisują dzi­ałanie poszczegól­nych zabiegów, przy­bliżają założe­nia diety oraz eksponują korzyści wynika­jące ze stosowa­nia pro­fesjon­al­nej linii kos­me­tyków wyszczu­pla­ją­cych. Warstwa mery­to­ryczna har­mo­nizuje się z przyjętą „akty­wiz­u­jącą” potenc­jal­nych Klien­tów stylistyką.