KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Tymeks

Typ realizacji:
Teksty SEO
Cel:
Pozycjonowanie organiczne
Dział:
Usługi

Tymeks to dynam­icznie rozwi­ja­jąca się firma, która pro­ponuje swoim Klien­tom solidne i design­er­skie ręcznie wyko­nane bramy, furtki, ogrodzenia i balustrady. Najwyższa jakość mate­ri­ałów oraz ory­gi­nalna styl­istyka spraw­iają, że oferta Tymeks, to rzemiosło artysty­czne w czys­tej postaci. Firma dedykuje swoje usługi zarówno Klien­tom indy­wid­u­al­nym, jak i przed­siębiorstwom oraz zlece­nio­daw­com z sek­tora publicznego.

Copy­writ­ing www & pozy­cjonowanie w Google

Tek­sty na stronę inter­ne­tową dla firm spec­jal­izu­ją­cych się w rzemiośle artysty­cznym muszą łączyć przy­cią­ga­jące uwagę hasła reklam­owe, które odzwier­cied­lają design­er­ski pro­fil usług z „twardym” przekazem infor­ma­cyjnym pod­kreśla­ją­cym rzetel­ność, wysoką jakość i ter­mi­nowość w postaci teksu właś­ci­wego oferty. Copy­writ­ing na stronie www Tymeks​.pl to dobry przykład syn­ergii oby­dwu ele­men­tów skon­fig­urowanych dodatkowo pod pozy­cjonowanie w wyszuki­warce Google.