KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Come For Health

Typ realizacji:
Teksty na www
Cel:
Pozycjonowanie i promocja turystyki medycznej
Dział:
Zdrowie

COME FOR HEALTH pod lupą

Klien­tami COME FOR HELTH są przede wszys­tkim Turyści Medy­czni z Wielkiej Bry­tanii, Skan­dy­nawii oraz Niemiec. Firma ofer­uje pro­fesjon­alne pośred­nictwo w spec­jal­isty­cznym lecze­niu w Polsce na najwyższym europe­jskim poziomie. COME FOR HEALTH planuje i koor­dynuje pro­ces leczenia w kra­jowych klinikach i spec­jal­isty­cznych gabi­ne­tach, orga­nizuje wspar­cie logisty­czne: przeloty, trans­port z lot­niska, rez­er­wuje hotele oraz real­izuje dodatkowe usługi.

Zlece­nie: tek­sty na stroną inter­ne­tową COME FOR HEALTH

Tek­sty na stronę www COME FOR HEALTH charak­teryzują się pro­fesjon­al­nym i mery­to­rycznym przekazem. Niesz­ablonową „osobowość” stronie, a jed­nocześnie fir­mie nadają hasła reklam­owe i krótkie, „esencjon­alne” leady. Pisanie tek­stów pod pozy­cjonowanie wyma­gało dużej dyscy­pliny, z uwagi na bardzo dużą ilość pub­likowanych mate­ri­ałów. Strona www C4H dostępna jest także w ang­iel­skiej i niemieck­iej wer­sji językowej.